Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:

-zasady korzystania z Serwisu internetowego pagodietetyka.pl przez Użytkowników sieci Internet

-rodzaje i zakres usług udostępnianych w serwisie pagodietetyka.pl przez JAKUB PĄGOWSKI (NIP:

9591756549, REGON: 386863130 adres siedziby: woj. świętokrzyskie, pow. Kielecki, gm. Kielce,

miejsc. Kielce ul. Karbońska, nr 3/11, 25-640, poczta Kielce (zwany dalej: „Serwisem”).

• Dane teleadresowe umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Kielce, ul. Karbońska 3/11, 25-640

2) numer telefonu: tel.: 731312747

3) adres poczty elektronicznej: jakub.pagowski99@gmail.com

§2 Definicje:

1) Serwis – witryna internetowa, umożliwiająca przeglądanie treści oraz korzystanie z usług,

2) Usługodawca- JAKUB PĄGOWSKI (NIP: 9591756549, REGON: 386863130 adres siedziby: woj.

świętokrzyskie, pow. Kielecki, gm. Kielce, miejsc. Kielce ul. Karbońska, nr 3/11, 25-640, poczta Kielce

(zwany dalej: „Usługodawcą”)

3) Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu,

4) Klient- każdy użytkownik dokonujący zakupu usługi za pośrednictwem Serwisu,

5) Usługi- usługi elektroniczne udostępniane przez Usługodawcę za pomocą Serwisu,

6) Treści (content) – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)

np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.,

7) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usługi,

8) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Plików do Koszyka oraz określenie warunków Umowy o

świadczenie usługi, w tym sposobu świadczenia i płatności,

9) Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta pliki do

zakupu, który także umożliwia ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności,

10) Urządzenie elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików

cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych,

11) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta przez Usługodawcę oraz Klienta w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej

fizycznej obecności stron tej umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

13) Umowa o świadczenie usługi– Umowa zawarta na odległość, dotycząca sprzedaży usługi, między

Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Usługi oferowane do sprzedaży w

ramach Sklepu zawierają informacje dotyczące zdrowia. Pliki nie stanowią też zamiennika leczenia, ani

alternatywy dla skonsultowania przez Klienta jego problemów zdrowotnych z lekarzem. Zastosowanie

wskazówek podanych w usłudze jest wyborem Klienta. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za

swoje czyny, w tym za zastosowanie się do wskazówek zawartych w Pliku/usłudze.

§ 2 ZASADY DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ W SERWISIE

1. Serwis oferuje sprzedaż Usług na zamówienie Klienta. Oferta Serwisu dotyczy wyłącznie Usług, dla

których podana jest w Serwisie informacja o dostępności oraz cena,

2. Ceny wszystkich Usług widocznych na stronach Serwisie są ceną netto, oraz są wyrażone w złotych

polskich. Ewentualne odstępstwa od zasady waluty polskiej zostaną wyraźnie zaznaczone na stronie

Serwisu prezentującej daną Usługę. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw.

strefy Euro, ceny na stronach Serwisu wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w

euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w

złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro,

przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest

wyrażona w złotych polskich,

3. Cena Usługi zamieszczona przy jego opisie w chwili złożenia Zamówienia zawiera podatek od

towarów i usług według stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty,

które Klient ponosi na rzecz Sprzedawcy, w związku ze sprzedażą mu tej Usługi oraz jego pobraniem, z

wyłączeniem ewentualnych kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi

telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Serwisem oraz na rzecz operatorów

płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat, które przyjęły te podmioty (w przypadku,

gdyby dokonanie płatności elektronicznej wiązało się z dodatkowymi opłatami Klient zostanie o tym

poinformowany w momencie składania Zamówienia, ponadto regulamin dokonywania płatności drogą

elektroniczną, odbywających się za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zostanie zamieszczony w

Serwisie i Klient będzie mógł się z nim zapoznać składając Zamówienie),

3. Cena Usługi widoczna będzie w Koszyku,

4. Ceny widniejące w Serwisie, jak również opisy Usług, stanowią jedynie informację handlową, a nie

ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy

o świadczenie Usług – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez

Usługodawcę,

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług prezentowanych w Serwisie, zamieszczania

informacji o nowych usługach dostępnych w Serwisie, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych

w Serwisie, bądź wprowadzenia w nich zmian, po uprzednim poinformowaniu Klienta o powyższych

zmianach,

6. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Serwisie konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu przez

Klienta. Akceptacji dokonuje Klient klikając (odznaczając) odpowiednie pole podczas składania

Zamówienia, przy którym zamieszczono odnośnik (aktywny link) do Regulaminu,

7. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia Umowy o świadczenie

usługi niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura

lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, w tym

Formularzu Zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu opisuje § 3 Regulaminu,

8. Sprzedaż Usługi następuje po złożeniu przez użytkownika Zamówienia, które realizowane jest

poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ (lub równoważnego sformułowania wskazującego

na złożenie Zamówienia wiążącego się z obowiązkiem zapłaty ceny przez Klienta) oraz złożenie

dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Złożenie Zamówienia wymaga

również zaakceptowania Regulaminu. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i

nazwiska – dane te są wymagane przez operatora płatności, o którym mowa w ust,

9. Podczas dokonywania zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych

osobowych. W przypadku niepodania wszystkich wymaganych danych lub w przypadku podania

danych nieprawidłowych lub w inne sytuacji uniemożliwiającej złożenie Zamówienia, Użytkownik

zostanie o tym poinformowany przy składaniu Zamówienia – poprzez odpowiedni komunikat

wyświetlony na Stronie,

10. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość

potwierdzającą treść złożonego Zamówienia, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, tj.:

1) dane Usługodawcy, w tym dokładny adres korespondencyjny oraz adres e-mail

2) opis Usługi/usług, których dotyczy Zamówienie

3) jednostkową i łączną cenę wszystkich Plików objętych Zamówieniem

4) sposób płatności

5) pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od Umowy w związku ze złożonym przez Klienta

żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od

Umowy, a także informację o prawach przysługujących Klientowi w związku z zawarciem umowy o

dostarczenie usługi za pośrednictwem sieci Internet.

11. Sprzedawca przesyła do Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32 ustawy o podatku

od towarów i usług na adres poczty elektronicznej Klienta albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod

adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Klienta,

12. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ Klient wyraża wolę zawarcia Umowy o świadczenie

usług z Usługodawcą, której przedmiotem jest Sprzedaż danej Usługi,

13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paynow Klient zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia (zapłaty za Usługę  objętą Zamówieniem).

14. Klient ma obowiązek opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail,

o której mowa w ust. 10. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone. Za moment

dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy,

15. Z zastrzeżeniem sytuacji, w której opłacenie Zamówienia przez Klienta dokonywane jest bez

udziału serwisu Paynow, dokonanie zapłaty Zamówienia powoduje automatyczne (nie później niż 15

minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Paynow) udostępnienie Klientowi Usługi

objętych Zamówieniem, poprzez ich przesłanie na podany przez Klienta adres email (ewentualnie

poprzez przesłanie wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej). W przypadku opłacenia

Zamówienia bez udziału serwisu Paynow, procedura opisana w poprzednim zdaniu realizowana będzie

w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek Sprzedawcy,

16. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera obsługującego Sklep) opłaconą

Usługę może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili opłacenia Zamówienia przez Klienta.

17. Dostępne karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), Usługodawca poniżej wskazuje minimalne

wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym Serwisu (poza podstawowymi wymaganiami wskazanymi w § 2 ust. 7). Korzystanie

z Serwisu może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń

Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne:

1) komputer klasy PC:

minimalne wymagania – zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem

Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o

minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli

na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików

typu ePub, mobi, PDF, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader

2) Komputer klasy MAC

procesor PowerPC® zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem

PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne

przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada

wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

umów zlecenia,

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed końcem Umowy z ważnych powodów,

Usługodawca zobowiązany jest zwrócić część wynagrodzenia przy zachowaniu kwoty odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom, wysłanie pierwszego jadłospisu stanowi 40% ceny pakietu miesięcznego.

3. Kwota odpowiadająca dotychczasowym czynnościom jest uwzględniana w przedziale tygodniowym,

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę przed końcem Umowy z ważnych

powodów, Usługodawca obowiązany jest zwrócić część wynagrodzenia przy zachowaniu kwoty

odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom,

§ 5 REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy produkt ma wady, Klient ma prawo do żądania naprawy wad lub

ich usunięcia,

2. Klient ma obowiązek wskazać wykonawcy wady usługi i wyznaczyć termin na ich naprawienie,

3. Jeżeli wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w danym terminie klient ma prawo odstąpić od

Umowy.

4. Zgodnie z Prawem Konsumenta podpunktem 3, artykułu 38 reklamacji nie podlegają współprace dietetyczne, gdzie Klient otrzymuje spersonalizowany, indywidualny jadłospis tworzony specjalnie pod jego potrzeby.

5. Reklamacje powinny być składane wyłącznie:

1) pocztą elektroniczną – na adres: jakub.pagowski99@gmail.com

2) listownie – na adres: Kielce, ul Karbońska 3/11, 25-640

6. Uprawnienie do złożenia reklamacji nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów

prawa powszechnie obowiązującego.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy:

1) spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta

nieprawidłowych danych,

2) wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym działa Serwis. Dotyczy to w szczególności

skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń

lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych,

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w stopce Serwisu

2. Regulamin na żądanie Użytkownika zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji

elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

4. Regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2023 roku.

Sprawdź też pozostałe wpisy

Zobacz wszystkie
pakiet badań zdrowie

Rozszerzony pakiet badań – co warto zbadać?

W dzisiejszych czasach diagnostyka jest na bardzo wysokim poziomie, trzeba uświadamiać społeczeństwo by się badało. Dzisiaj w drugim poście z serii „diagnostyka” pokażę Ci co…

czy da się tyć w deficycie

Czy da się przytyć w deficycie energetycznym?

Internet, a nawet studia są przepełnione różnymi sprzecznymi informacjami. W wielu kontekstach jest…

kwas gla

Kwas GLA – tego brakuje w Twojej diecie!

Kwas gamma-linolenowy (GLA) Należy do rodziny wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-6. GLA…

Skończ z wymówkami

Zrób pierwszy krok już dziś

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualną wiedzą dietetyczną